Sąlygos

Portalas www.66rajonas.lt – tai žaidimų ir pramogų portalas, padedanrtis linksmai praleisti laiką. Portalas yra viešai prieinamas, jis skirtas plačiam žmonių ratui, portalo vartotojų rekomenduojamas amžius yra pradedant nuo 18 metų.

TAISYKLĖS

Šią registravimo formą užpildantis asmuo, toliau tekste – Vartotojas, tvirtina, kad supranta, jog portale rekomenduojama dalyvauti asmenims ne jaunesniems, kaip 18 metų.

www.66rajonas.lt toliau tekste vadinamas - Portalas.

Kaip vartotojo vardą draudžiama registruoti firmų, organizacijų, prekių ženklų ir renginių pavadinimus bei vardus, reiškiančius bet kokias paslaugas, vardų ir pavardžių junginius, o taip pat viešai žinomų asmenų vardus.

Draudžiama registruoti sąskaitas, vadindamiesi kitu asmeniu. Kaip vartotojo vardą draudžiama registruoti vardus, kurie yra vizualiai panašūs kitiems jau įregistruotų Vartotojų vardus.

Užpildant registravimo formą bei bet kokias kitas anketas kitose Portalo skyriuose, Vartotojas garantuoja pateiktos informacijos atitikimą tikrovei.

Draudžiama registruoti sąskaitas su tikslu pasinaudoti Portalo resursais komercinei veiklai, prekių/paslaugų arba bet kokių renginių reklamavimui bei taip vadinamų "laimės laiškų" išsiuntimui.

Visos Portalo paslaugos (tiek nemokamos, tiek mokamos) pateikiamos tokiomis, kokios jos yra. Paslaugos teikėjas (Portalo veiklą užtikrinantis operatorius, toliau tekste vadinamas - Operatorius) neprivalo gerinti arba keisti Portalo darbą, jei ji nepatenkina Vartotojo.

Operatorius nesuteikia jokių garantijų dėl Portalo darbo ir neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius arba netiesioginius nuostolius, kuriuos Vartotojas arba trečioji šalis galėtų patirti ryšium su pasinaudojimu Portalu.

Atskiriems Portalo skyriams taikomos papildomos taisyklės, kurios yra prieinamos tam tikruose skyriuose. Vartotojas privalo laikytis tokių papildomų taisyklių arba nesinaudoti tokiais skyriais. Papildomų taisyklių nesilaikymo atveju yra taikomos tos pačios sankcijos, kaip ir šių taisyklių nesilaikymo atveju.

Operatorius nėra atsakingas už informaciją (tekstus, audio/video failus, vaizdus ir pan.), kurią Portale išdėsto Portalo Vartotojai.

Vartotojas prisiima pilną atsakomybe už informaciją (tekstus, audio/video failus, vaizdus ir pan.), kurią jis išdėsto Portale.

Portale draudžiama išdėstyti neteisėtą informaciją (tekstas, vaizdai, audio arba video failai), o taip pat autorinėmis teisėmis apsaugotą informaciją (tekstas, vaizdai, audio arba video failai), nepriklausančią tokią informaciją patalpinusiam asmeniui. Kilus abejonėms, Operatorius turi teisę paprašyti pateikti jam įrodymus, kad Portale patalpinta informacija arba failai priklauso Vartotojui.

Portale draudžiama platinti pornografinio turinio medžiagas.

Portale draudžiama keiktis, naudoti keiksmažodžius, bet kokiu būdu liesti, pažeminti, niekinti arba apšmeižti kitus vartotojus, o taip pat patalpinti bet kokią žmogaus garbę ir orumą žeminančią, grasinančią, niekinančią, melagingą arba šmeižiančią informaciją (tekstas arba failai).

Portale draudžiama patalpinti neteisėtą informaciją (tekstas arba failai). Operatorius turi teisę iš anksto neįspėdamas perduoti teises apsaugojančioms institucijoms informaciją apie Vartotoją, kuris Portale yra patalpinęs neteisėtą informaciją (tekstas, vaizdas arba bet koks failas).

Operatorius turi teisę patikrinti bet kokius failus arba informaciją, kurią Vartotojas įrašo į Operatoriaus serverių kietuosius diskus, kad įvertintų tokios informacijos atitikimą Portalo taisyklėms.

Operatorius turi teisę redaguoti arba ištrinti iš Portalo bet kokią Vartotojo patalpintą informaciją – tekstus, video/audio failus, nepateikiant jokių paaiškinimų ir nenešant už tai jokios atsakomybes.

Operatorius nėra atsakingas už Portale patalpintos reklamos turinį ir reklamuojamų prekių arba paslaugų kokybę. Atsakomybę už tai neša atsakingas reklamos davėjas.

Operatorius nėra atsakingas už tų Interneto resursu turinį, į kuriuos yra nuorodos šiame Portale.

Operatorius nėra atsakingas už informacijos atitikimą tikrovei, jeigu ji buvo perpublikuota iš kito informacijos šaltinio.

Operatorius be perspėjimo gali likviduoti kiekvieną sąskaita, jeigu jos savininkas nė karto neprisijungę prie Portalo per 90 dienas.

Operatorius nėra atsakingas už konfliktus arba nesusitarimus tarp Portalo vartotojų, be to Operatorius neturi tokių konfliktų spręsti. Vartotojas atleidžia Operatorių nuo bet kokios atsakomybės už Vartotojui kilusius nesutarimus arba konfliktus su kitais Portalo Vartotojais.

Operatorius turi teisę uždaryti prieigą prie Portalo, jo atskirų skyrių arba funkcijų, tiems Vartotojams, kurie sukelia konfliktus bei nesutarimus arba įsitraukia į tokius konfliktus arba nesutarimus.

Operatorius turi teisę nutraukti prieigą prie portalo tiems vartotojams, kurie vykdo neleidžiamą veiklą, naudojasi automatiniais įrankiais arba skriptais.

PRIVATUMO POLITIKA

Registruodamasi Portale, Vartotojas sutinka, kad Operatorius apdirbs Vartotojo duomenis.

Vartotojui yra teisė bet kuriuo metu savo duomenis pakeisti, panaudojant šiam tikslui numatytas Portalo funkcijas.

Jeigu vartotojas per Portalą perka, siekdamas gauti prieigą prie mokamų dalių arba funkcijų, jis sutinka, kad jo duomenis apdirbs trečiasis asmuo, kuris atlieka mokėjimų inkasavimą.

Operatorius turi teisę nusiųsti į Vartotojo kompiuterį slapuką (cookies).

Vartotojas sutinka, kad visi jo Portale patalpinti failai, asmeniniai duomenys ir kita informacija, kurią jis nurodo, registruodamasi arba užpildant bet kokias anketas, bus prieinama kiekvienam Interneto vartotojui bet kurioje pasaulio šalyje. Vartotojas leidžia Operatoriui apdirbti šią informaciją.

Operatorius neprisiima jokios atsakomybės už tiesioginius arba netiesioginius nuostolius, kuriuos galėtų patirti Vartotojas arba trečioji šalis dėl Vartotojo Portale patalpintos informacijos (teksto arba vaizdų) praradimo arba gedimo.

Operatorius neprisiima jokios atsakomybės, jeigu bet kurie Vartotojo duomenys (tekstas arba failai) nenumatytai perėjo į kitų asmenų dispoziciją dėl vagystės arba serverio pažeidimo.

Bet kuri informacija (tekstas arba failai), kurią Vartotojas patalpino Portale neatlyginamai (jeigu nėra nurodyta kitaip) automatiškai pereina Operatoriaus nuosavybėn ir Operatorius turi teisę naudotis šia informacija savo nuožiūra.

Vartotojams draudžiama rinkti bet kokią Portale prieinamą informaciją (tiek tekstą, tiek failus), siekiant neatlyginamai arba už atlygį perduoti, padauginti, platinti arba parduoti ją kitiems asmenims.

Portalas yra privati nuosavybė ir Operatorius turi teisę, nemotyvuodamas savo veiksmų, neribotam laikotarpiui blokuoti prieigą prie Portalo arba jų atskirų dalių bet kuriam Vartotojui.

Operatorius turi teisę ištrinti, deaktivizuoti bet kurio vartotojo sąskaitą Portale, nepateikiant jokių paaiškinimų ir nenešant už tai jokios atsakomybes.

Operatorius turi teisę uždaryti prieigą prie Portalo nuo bet kurio IP adreso, nepateikiant jokių paaiškinimų ir nenešant už tai jokios atsakomybes.

Operatorius turi teisę išsiųsti į Vartotojų el. pašto dėžutę informaciją, susijusią su Portalo darbu.

If you do not want get email advertisment, you can unsubscribe here

PABAIGA

Registruodamasi Portale, kiekvienas asmuo liudija, kad yra supratęs (-usi) ir visiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo Politika bei įsipareigoja neginčytis ir nekelti prieštaravimų dėl šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

Operatorius turi teisę keisti ir paapildyti šias Taisykles ir Privatumo Politiką, neinformuojant Vartotojus apie tai atskirai.

Vartotojas privalo sekti šių Taisyklių ir Privatumo politikos keitimus bei redaguoti savo sąskaitą, jeigu jis nesutinka su kokiu nors Taisyklių ir Privatumo politikos punktu.

Portalas yra privati nuosavybė ir jo naudojimas nėra neatimama teisė.

Operatorius uždarys prieigą prie Portalo kiekvienam Vartotojui, nesilaikančiam šių Taisyklių ir Privatumo politikos.

Jeigu Vartotojui yra uždaryta prieiga prie Portalo dėl to, kad jis nesilaikė šių Taisyklių arba Privatumo politikos, pinigai už mokamas paslaugas negrąžinami.

Vartotojui, kuriam uždaroma (blokuota) prieiga prie Portalo, be Operatoriaus rašytinio leidimo nėra leidžiama įeiti į serverį (tęsti Portalo naudojimą), registruojant kitą vartotojo vardą arba keičiant IP adresą. Tokie veiksmai bus laikomi nesankcionuota prieiga prie kompiuterinės sistemos.

©www.66arjonas.lt. Visos teises saugomos. Bet kurių Portale publikuotų vaizdų, teksto arba failų visiškas arba dalinis perpublikavimas be Operatoriaus rašytinio leidimo laikomas autorinių teisių pažeidimu.

Tvirtinu, kad suprantu, jog Portale rekomenduojama dalyvauti asmenims ne jaunesniems, kaip 18 metų. Portalo privatumo politiką ir naudojimosi sąlygas perskaičiau, suprantu ir sutinku.

*Duomenis apdirbo įmonė SIA "USB" (registracijos numeris: 50103362681, adresas: Rīga, Ģertrūdes iela 99/1-30, LV-1009, Latvija.